Oferta - Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacja budowlana jest szczegółowym odtworzeniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. W zależności od zapotrzebowania i wymagań może dotyczyć różnego typu obiektów lub ich określonych części.

Zwykle inwentaryzację przeprowadza się w przypadku:

 • Konieczności odtworzenia brakującej dokumentacji technicznej i archiwalnej;
 • Odtworzenia stanu istniejącego (w przypadku braku dokumentacji) – na potrzeby przeprowadzenia modernizacji obiektu;
 • Przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub odbudowy istniejącego obiektu budowlanego;
 • Wyodrębnienia samodzielności lokalu;
 • Zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu/lokalu;
 • Wydzielenia osobnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
 • Do określenia powierzchni nieruchomości (w szczególności wielkopowierzchniowych obiektów handlowych),
 • Oceny stanu technicznego budynku,

Inwentaryzację budowlaną wykonuje się w formie papierowej lub elektronicznej. Jest zwykle częścią projektu przebudowy budynku, niezależnie, czy remont jest związany z nadbudową, czy tylko ze zmianą podziału niektórych pomieszczeń.

Zakres prawidłowo wykonanej inwentaryzacji budowlana może obejmować:

 • Opis techniczny z uwzględniający lokalizację, rodzaj i charakter budynku, liczbę kondygnacji, jego wysokości i powierzchnię,
 • Opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
 • Rzut działki z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, tarasem, chodnikiem, śmietnikiem, studnią, szambem, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową,
 • Zwymiarowane rzuty kondygnacji naziemnych i podziemnych,
 • Naniesione na rzuty instalacje i urządzenia sanitarne,
 • Rzut dachu z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz elementy odwodnienia,
 • Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu),
 • Rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi elementami elewacji,
 • Dokumentację fotograficzną (w formie elektronicznej lub drukowanej) z załączonym rzutem z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r., Nr 106, poz. 1126 ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Dz. U. 2007 r., Nr 127 poz. 880);
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31);
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207);
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733)

Polskie Normy (uregulowania nieobowiązkowe):

 • PN-70/B-2365 – Powierzchnie budynków. Podział, obliczenia i zasady obmiaru;
 • PN-ISO 9836-1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
Copyright © 2019 Profi-Tech. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: interSEM.pl - strony internetowe Łódź