Oferta - Książka obiektu budowlanego

Na życzenie klientów prowadzimy lub w przypadku braku zakładamy Książkę Obiektu Budowlanego.

Właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego.

Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

Książka Obiektu Budowlanego stanowi obowiązkową część dokumentacji technicznej obiektu.

W interesie właściciela i zarządcy obiektu budowlanego leży jej posiadanie, jest ona rejestrem wiedzy o faktycznym stanie użytkowanego obiektu (dokumentuje wszystkie zdarzenia związane z eksploatacją, przeprowadzane badania i kontrole stanu technicznego, remonty i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego).

Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Do książki obiektu powinny być także dołączone protokoły z oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, a także świadectwo charakterystyki energetycznej.

W przypadku nieprawidłowości lub uchybień stwierdzonych podczas urzędowych kontroli, osoba odpowiedzialna może zostać ukarana karą grzywny, a w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego odpowiedzialność ubezpieczyciela, może nastąpić odmowa wypłaty odszkodowania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r., Nr 106, poz. 1126 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1134).
Copyright © 2019 Profi-Tech. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: interSEM.pl - strony internetowe Łódź