Oferta - Przeglądy okresowe budynków

Kontrole okresowe obiektów budowlanych wykonujemy kompleksowo, we wszystkich branżach i specjalnościach wymaganych Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli (przeglądów technicznych) budynków i budowli spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego.

W przypadku nieprawidłowości lub uchybień stwierdzonych podczas urzędowych kontroli osoba odpowiedzialna może zostać ukarana karą grzywny, a w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego odpowiedzialność ubezpieczyciela, może nastąpić odmowa wypłaty odszkodowania.

Wykonanie przeglądów technicznych budynków, budowli i instalacji, potwierdzone jest stosownymi protokołami z kontroli okresowej obiektu budowlanego.

W przypadku zleceń długoterminowych prowadzimy terminarz niezbędnych kontroli.

W zależności od rodzaju kontroli i charakterystyki obiektów przeglądy należy przeprowadzać:

 • co najmniej raz w roku (tzw. przeglądy roczne), polegające na sprawdzeniu:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (instalacje sanitarne, oczyszczalnie, szamba, zsypy).
 • co najmniej 2 razy w roku, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m2 (obiekty wielkopowierzchniowe), zakres zgodnym z przeglądami rocznymi, w terminach do 30 maja, oraz do 30 listopada w przypadku.
 • co najmniej raz na 5 lat (tzw. przeglądy pięcioletnie), polegające na sprawdzeniu:
  • stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
  • badaniu i ocenie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (badania i przeglądy elektryczne),
 • bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi odziaływującymi na obiekt, związanymi z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W zależności od rodzaju urządzeń będących wyposażeniem obiektów kontroli polega:

 • sprawdzenie stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz ich wielkość w stosunku do potrzeb użytkowych:
  • co najmniej raz na 2 lata, opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata, w zakresie jw., kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem,
 • ocena efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12kW co najmniej raz na 5 lat

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r., Nr 106, poz. 1126 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z dnia 9 września 1999 r.)
Copyright © 2019 Profi-Tech. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: interSEM.pl - strony internetowe Łódź